مطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشدمطلب تست می باشد

Custom

فراز ورزش را بهتر بشناسید

گروه پژوهش و توسعه فناوري هاي ورزشي فراز ورزش ايرانيان متشكل از دانش آموختگان گرايش هاي مختلف رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مي باشد كه از سال 90 فعاليت هاي خود را در حوزه استعداديابي ورزشي آغاز نموده است..

 • کلاس آموزشی
 • تحقیق و توسعه
 • توسعه.
 • بازاریابی

ادامه مطلب

 • محمدرضا محمودخاني
  محمدرضا محمودخانی
  “ مدير گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز ورزش”
 • صالحه حسني
  خانم حسنی
  “مدير آموزش گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز ورزش”
 • رسول ضابطيان
  رسول ضابطيان
  “مدير بازاريابي گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز ورزش”
 • جواد حيدريان
  جواد حيدريان
  “ مدير بخش توليد گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز ورزش”
 • مصطفي فرهادي
  “ عضو بخش تحقيق و توسعه گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز ورزش”