ما هر ساله كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي علمي متعددي با موضوع استعداديابي برگزار مي كنيم. رويكرد آموزشي ما، توسعه مهارت هاي حرفه اي و كمك به توانمندسازي دانش آموختگان مقاطع مختلف رشته تربيت بدني در راستاي ورود به بازار كار و ارائه خدمات حرفه اي دانش بنيان در موضوع استعداديابي و هدايت ورزشي مي باشد.

تعامل نزديك همكاران ما در بخش هاي آموزش، تحقيق و توسعه، توليد و بازاريابي باعث شده است، آموزش هاي ارائه شده توسط اين گروه بسيار كاربردي و منحصر به فرد باشد. یکی از عناوین آموزشی اختصاصی این گروه «کارگاه تربیت استعدادیاب ورزشی» است که با همکاری دانشگاه علمی-کاربردی برای دانشجویان و دانش آمختگان رشته ی تربیت بدنی برگزار می گردد. در 10 دوره برگزاری این کارگاه، 15 درصد از شرکت را دانشجویان و دانش آموختگان دوره های دکتری، 60 درصد کارشناسی ارشد و 15 درصد را دانش آموختگان کارشناسی تربیت بدنی و عاوم ورزشی تشکیل داده اند.