دانش آموخته كارشناسي مهندسي كامپيوتر- نرم افزار.
مشاور و همکار در بخش بازاریابی و تحقیق و توسعه.
 مدير بخش توليد گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز.

دانش آموخته دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي.
آنتروپومتريست بين المللي.
 مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات استعداديابي.
مربي ملي جودو.
طراح و پديد آورنده ي مجموعه نرم افزارهاي استعداديابي ورزشي.
 مدير گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز.

دانش آموخته دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي.
آنتروپومتريست بين المللي.
 مدرس دانشگاه.
پژوهشگر مطالعات استعداديابي.
مربي ملي تكواندو.
عضو بخش تحقيق و توسعه گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز

دانش آموخته كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش رفتار حركتي.
 آنتروپومتريست بين المللي و مدرس پيكرشناسي.
پژوهشگر مطالعات استعداديابي.
مربي ملي بسكتبال.
مدير آموزش گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز.