دانش آموخته دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي.
آنتروپومتريست بين المللي.
 مدرس دانشگاه.
پژوهشگر مطالعات استعداديابي.
مربي ملي تكواندو.
عضو بخش تحقيق و توسعه گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز