دانش آموخته كارشناسي مهندسي كامپيوتر- نرم افزار.
مشاور و همکار در بخش بازاریابی و تحقیق و توسعه.
 مدير بخش توليد گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز.