دانش آموخته دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش مديريت ورزشي.
 مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات استعداديابي.
 مربي ملي دو و ميداني.
مدير بازاريابي گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز.
https://www.kuwaitonlinecasino.com/مراجعة-موقع-888-للمراهنات-الرياضية