دانش آموخته كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش رفتار حركتي.
 آنتروپومتريست بين المللي و مدرس پيكرشناسي.
پژوهشگر مطالعات استعداديابي.
مربي ملي بسكتبال.
مدير آموزش گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز.