دانش آموخته دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي.
آنتروپومتريست بين المللي.
 مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات استعداديابي.
مربي ملي جودو.
طراح و پديد آورنده ي مجموعه نرم افزارهاي استعداديابي ورزشي.
 مدير گروه توسعه فناوری های ورزشی فراز.