دانلود کتب و فیلم های اختصاصی فراز ورزش برای کاربران بخش ViP  تدارک دیده شده است.کتب روز جهان و همچنین ترجمه مقالات جدید را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.